фізика землі

фізика землі
(Г. у вузькому значенні слова) являє комплекс наук, що вивчають будову та еволюцію т. зв. твердої Землі, її склад, властивості, процеси в надрах і інш. У залежності від предмета дослідження у фізиці Землі виділяють самост. великі розділи: сейсмологію, гравіметрію, геомагнетизм, геотермію, геоелектрику, геодинаміку, дослідження мінералів і г.п. при високому тиску і т-рах, а також інш. геофіз. науки, що виникли і розвиваються на стику з геологією (тектоно-фізика тощо), математикою, хімією і т.д. С е й с м о л о г і я - найбільш великий розділ фізики Землі. Сучасна сейсмологія займається вимірюваннями та аналізом всіх видів рухів у земній корі - від природних джерел (землетрусів) та від штучних джерел - вибухів і різного типу вібраторів. Дослідження характеру поширення сейсміч. хвиль, а також вимірювання періодів власних коливань Землі дозволили вирішити осн. завдання сейсмології - побудувати глобальну сейсмічну модель Землі. Вона розподіляє надра на специфічні зони за густиною речовини, тиском, модулями пружності та ін. Вивчення землетрусів включає виявлення їх геогр. поширеності і зв'язки з регіональними особливостями, розподіл їх за енергіями, розробку теорії підготовки і механізму землетрусу, критеріїв прогнозу - аналіз їх передвісників. Г р а в і м е т р і я вивчає гравітаційне поле Землі, його просторову зміну. Гравітац. поле відображає характер розподілу маси в надрах планети і тісно пов'язане з її формою. Відсутність зв'язку гравітац. аномалій з гол. топографіч. особливостями Землі - океанами і континентами - дозволило зробити висновок, що континентальні області ізостатично скомпенсовані. Невеликі локальні або регіональні відхилення гравітаційного поля Землі зумовлені локальними порушеннями ізостазії. Сучасні гравіметри високої чутливості дозволили уперше зареєструвати тимчасові зміни гравітаційного поля, які зумовлені нерівномірністю обертання Землі. Гравіметрія тісно пов'язана з топографією і геодезією. Г е о м а г н е т и з м вивчає геомагнітне поле і його просторово-часові варіації. Вікові варіації відображають складну картину гідромагнітних течій і коливань в ядрі Землі, де розташовані джерела власне геомагнітного поля. Варіації можуть також виникати як результат електромагнітної взаємодії на межі ядро-мантія. Джерела добових і більш коротких варіацій геомагнітного поля знаходяться в атмосфері і магнітосфері. Ці варіації індукують телуричні струми у верх. шарах Землі. Г е о т е р м і я вивчає тепловий стан, розподіл т-ри і її джерел в надрах і теплову історію Землі. Питання про розподіл т-р тісно пов'язане з розподілом джерел тепла в глибинах Землі, що має фундаментальне значення для будь-яких гіпотез про будову і еволюцію планети. Г е о е л е к т р и к а вивчає електричні властивості, г.ч. електропровідність оболонок Землі. Електророзвідка застосовується при пошуках нафтогазових, рудних і інш. родов., а також при гідро-геол. та інж.-геол дослідженнях. Г е о д и н а м і к а вивчає методами механіки суцільних середовищ і нерівноважної термодинаміки властивості і процеси, що протікають у "твердій" Землі, а також зв'язки тектоніч., магматич. і метаморфіч. процесів з глибинними. При цьому досліджуються явища і процеси різних просторових і часових масштабів - від глобальних (фігура Землі, власні коливання Землі, дрейф континентів) до локальних процесів в осередках землетрусів, шарах г.п., шахтах, свердловинах і т.п. Д о с л і д ж е н н я м і н е р а л і в і г і р с ь к и х п о р і д п р и в и с о к и х т и с к а х т а т е м п е р а т у р а х - важлива галузь Г. У статич. установках були вивчені фазові перетворення осн. породоутворюючих мінералів мантії (олівінів, піроксенів, ґранатів) і отримані відповідні фазові діаграми до тиску фізика землі 3 х104 МПа і т-р фізика землі 1600 оС. Ці результати були використані для фіз. інтерпретації природи перехідної зони мантії. У лабораторних установках були виконані глибокі дослідження базальтів у зв'язку з розв'язанням проблеми їх утворення і взаємодії при руху від джерела магми до поверхні Землі. Вивчені реологічні параметри мінералів і г.п. при фізика землі 1600 оС і тиску в дек. сотень МПа.
Співпраця в галузі наук про Землю здійснюється рядом міжнар. наук. союзів. Міжнар. геодезич. і геофіз. союз (МГГС) об'єднує діяльність міжнар. асоціацій (геодезії, сейсмології і фізики надр Землі, вулканології і хімії надр Землі і ін.). У рамках МГГС здійснюються міжнар. заходи і програми вивчення Землі - Міжнар. геофіз. рік, Міжнар. рік геофіз. співробітництва, проекти "Верхня мантія Землі", "Літосфера" та ін. Геофізичні дослідження в Україні проводять Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України, установи Міністерства геології, вузи та інші заклади.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "фізика землі" в других словарях:

  • геофізика — геофизика geophysics Geophysik наука про фізичні властивості Землі та фізичні процеси, що відбуваються в її оболонках (геосферах). Складається з фізики Землі, що об’єднує гравіметрію, земний магнетизм, геоелектрику, сейсмологію, геотермію та… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • геофізика — и, ж. Комплекс наук про фізичні властивості Землі та про фізичні процеси, які в ній відбуваються …   Український тлумачний словник

  • гідрофізика — и, ж. Розділ гідрології, в якому вивчаються фізичні властивості різних станів води Землі …   Український тлумачний словник

  • геофізичні дослідження у свердловинах — геофизические исследования в скважинах geophysical explorations in wells *geophysikalische Untersuchungen in Sonden 1 група методів, основаних на вивченні природних і штучно створюваних фізичних полів (електричних, акустичних і ін.), фізичних… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • геологічні науки — геологические науки geological sciences geоlogische Wissenschaften комплекс наук про земну кору і більш глибокі сфери Землі. Вивчають склад, будову, походження, розвиток Землі і геосфер, що її складають, у першу чергу земну кору, процеси, що… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • InFamous — Дурная репутация Обложка североамериканского издания игры Разработчик Sucker Punch Productions Издатель Sony Computer Entertainment …   Википедия

  • АДУ-1000 — В тексте этой статьи используются сокращения, не входящие в список допустимых к использованию. Пожалуйста, оформите статью согласно общим правилам и указаниям. Эта статья включает описание термина «Плутон»; см. также другие значения …   Википедия

  • іпотечний — а, е. Стос. до іпотеки. Іпотечний кредит. || Признач. для видавання іпотек. •• Іпоте/чна по/зика грошова позика, що її видає банк під заставу нерухомості. Іпоте/чний банк банк, який спеціалізується на видачі позичок під заставу нерухомого майна.… …   Український тлумачний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»